โดนเพื่อนสนิทชายมอมเหล้า
แล้วเค้าบอกไม่ได้ใส่ถุง ต้องทำอย่างไรบ้างคะ

โดนเพื่อนสนิทชายมอมเหล้าแล้วเค้าบอกไม่ได้ใส่ถุง ต้องทำอย่างไรบ้างคะ
ต้องทำอย่างไร อะไรหรือทานยาอะไร ภายใน 24 ชม.หรือเปล่า
คือว่าไปผับ กับเพื่อนสนิทที่คณะแต่ ไม่ได้ชอบเค้า
แล้ว เราก็เมา จากนั้นจำความได้ว่า
ไปต่อที่ร้านโจ๊กกองปราบ ซอยโชคชัย 4
ตอนนั้นก็เมามากแล้ว รู้สึกตัวอีกที ​ตอนที่เค้ามาส่งที่บ้านแล้วเค้าบอกว่าไม่ได้ใส่ถุง
เลยถามเค้าว่าทำอย่างนี้ได้ยังไง
เค้าเลยตอกกลับมาว่า.............
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

แดก....ไปตั้งสองชามแล้วยังจะอยากใส่ ถุงอีกเหรอ !!! อีฮ้า
จะทำอย่างไรดีคะ โทรไปหา เค้าดีมั้ย? ตอนนี้สับสนมาก สับสนมาก ๆ ค่ะ

Comment

Comment:

Tweet

#60 By (92.86.31.186|148.251.91.38, 92.86.31.186) on 2014-04-14 19:25

The nice article sites just found your site on with aol helped me a lot! I really like the info, thank you.

#59 By เกมส์ (124.122.238.91) on 2010-09-29 10:39

XNaZTi <a href="http://bckvmfxwngav.com/">bckvmfxwngav</a>, [url=http://nuwqffqmkwaw.com/]nuwqffqmkwaw[/url], [link=http://hgzevtlitape.com/]hgzevtlitape[/link], http://libcxxvizequ.com/

#58 By zinzwmpkfgp (173.212.206.186) on 2010-07-05 12:00

comment4, Çíàêîìñòâî àïðåëåâêà, ltqkg, ñàéòû çíàêîìñòàðíåé ñ ïàðíÿìè, jky, çíàêîìñòâà ãîðîä ñàÿàíîãîðñê, =P, çíàêîìñòâà â kðàñíîäàðå, >:PPP, òðàíññåêñóàëû èíòèì äîñóã çíàêîìñòâà, dqt, çíàêîìñòâà ñ òðàíññåêóàëàìè à êàëóæñêîé îáëàñòè, 12118, ëåñáè è áè çíàêîìñòâà, 691235, îáúÿâëåíèÿ îò æåíùèí äëÿ ñåêñà, qgp, çíàêîìñòâà â íèæíåâàðòîâñê, wmbj, ìàêñ òîëüÿòòè çíàêîìñòâà, :-)), Ìåãèîí çíàêîìñòâî, yda, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàííûìè ìóæ÷èíàìè äëÿ áðàêà, =-OO, çíàêîìñòâà ãîðîä êîñòàíàé æåíùèíû 3550 ëåò, tvka, çíàêîìñòâà â êàðïèíñêå, 8-D,

#57 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-24 21:52

comment1, çíàêîìñòâî ñ ïàðîé ìîñêâà, >:(, ñàéò çíàêîìñòâ ãåëåíäæèê ñî÷è àíàïà, qpjl, ïàðåíü ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíåì, =PPP, çíàêîìñòâî äëÿ èíòèìíûõ âñòðå÷ü, 87945, ñàèòû çíàêîìñòâ â óêðàèíå óìàíü, >:-((, çíàêîìñòâà òîëüêî ðàäè ñåêñà, %-[[, ãäå çíàêîìÿòñÿ ñ õîðîøèìè äåâóøêàìè, zjwcg, çðåëàÿ æåíùèíà ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíåì, 252438, æåíùèíà â âîçðàñòå çíàêîìñòâà äëÿ, mskl, çíàêîìñòâà ÷åëÿáèíñêèå, 739670,

#56 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-24 17:43

comment3, ãåé ñàéòû çíàêîìñòâ ãðåöèè, 880379, àãåíñòâî çíàêîìñòâ êóïèäîí, 8(((, çíàêîìñòâà äëÿ áðàêà â îðëå, 852287, ñåêñ àôðèêà, =-DDD, wap sota org çíàêîìñòâà, =-P, ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîäå áðàòñêå, 985843, ççíàêîìñòâà ðàäè áðàêà, 942, Àðõàíãåëüñêîå çíàêîìñòâî, 8-O, loveroads çíàêîìñòâà, %PP, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ñîëèäíûì ìóæ÷èíîé, 8-DD, çíàêîìñòâà ñîçäàíèå ñåìüè çàïîðîæüå, :-O, óàëüíûå ñàéòû çíàêîìñòâ, :-[[, ÷àò çíàêîìñòâ, :[[, ñàéò çíàêîìñòâ â øóøåíñêîì, 386, ñâèíãåð çíàêîìñòâà íåâèííîìûññê, 8), áðà÷íûå çíàêîìñòâà ðîñòîâ, %OOO, çíàêîìñòâî â áóçóëóêå, 418,

#55 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-24 16:44

comment3, çíàêîìñòâà ïîæèëûõ, irg, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ëåñáèÿíêîé â ÷åëÿáèíñêå, :PPP, ñåêñ çíàêîìñòâà èç ñàíêò ïåòåðáóðãà, yfkrdm, ìîçãîâà çíàêîìñòâà, osg, ìóñóëüìàíñêèé ñàéò çíàêîìñòâ â êàçàíè, 6096, êëóáû äëÿ ãðóïïîâîãî ñåêñà, =[[, map4, 446130, çíàêîìñòâà â îäåññå äëÿ èíòèìà, 144, ïåòåðáóðã áó÷ ëåñáè çíàêîìñòâà, >:(((, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ëåò, rmw, ñàéòû çíàêîìñòâ ç èíîñòðàíöàìè, jaxwbl, íàéòè ïàðòíåðà äëÿ ãðóïïîâîãî ñåêñà, :DDD, çíàêîìñòâà ïàðàìè èðêóòñê, 1112, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû ëèïåöê, 8OO, çíàêîìñòâî ïåðåïèñêà, >:-DDD, çíàêîìñòâà ñåêñ ñàðàòîâ èâàí, pncobv, ìîñêîâñêèé êëóá çíàêîìñòâ ìîñêâà, >:-]],

#54 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-24 16:18

comment2, ñàéò çíàêîìñòâ àëåñÿ 3 ìîñêâà, epwp, çíàêîìñòâà â ñïá ãðåêè, >:))), êàòàëîã wap çíàêîìñòâ, tqb, èíäèâèäóàëêè þãî çàïàä, =-], sex çíàêîìñòâà â êðàñíîäàðå, =-O, ñàéò çíàêîìñòâ èíòèì ñèòè, 84923, çíàêîìñòâà êîìó çà 70, =], äîì2 çíàêîìñòâî, kqxk, çàíèìàòñÿ ñåêñîì, 8O, çíàêîìñòâà â äèâíîãîðñêå ìîé êðóã, =-]]], çíàêîìñòâà ïàðà èùåò äåâóøêó, 012, Çíàêîìñòâà õîðâàòèÿ, >:[, çàðóáåæíûå áðà÷íûå çíàêîìñòâà, waf, ñàéò çíàêîìñòâ àäûãåè, 634, ñàéòÿ çíàêîìñòâ, xnhyl, ýðî ñàéòû çíàêîìñòî áåëãîðîäó, :-]]], çíàêîìñòâî ïóòèøåñòâèÿ, abstw, ñåêñèí ðîññèÿ çíàêîìñòâà, 757013, êàôå çíàêîìñòâ ìîñêâà, >:]]],

#53 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-24 15:51

comment6, çíàêîìñòâà ñ öåëüþ ìîøåííè÷åñòâà, fqo, ñìñ çíàêîìñòâà ðîñòîâà, 472, ÷èòà ñàéò çíàêîìñòâ, hdt, ìåæäóíàðîäííûå çíàêîìñòâà, =-P, çíàêîìñòâà ÷àéêà, 46670, çíàêîìîñòâà äîñóã, >:-], êëóá çíàêîìñòâà åêàòåðèíáóðãà, 751, áûñòðîå çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé, 624515, ÿðîñëàâëü çíàêîìñòâà îðàëüíûé ñåêñ, 287056, èíòèìíûå çíàêîìñòâà áàðíàóëà, 2246, çíàêîìñòâà äëÿ òðàíñåêñóàëîâ â ñàìàðå, qpzqto, òóéìàçûçíàêîìñòâàèëüìèðàòóêòàðîâà, 333198, îïèñàòü ñåáÿ äëÿ çíàêîìñòâà, ydhuf, çíàêîìñòâà êîìó çà 50 ëåò, hsdzhq, ñàéò çíàêîìñòîêà÷è, wom, èíòèìíûå çíàêîìñòâà òàìáîâñêàÿ îáëàñòü, 5238,

#52 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-24 14:57

comment6, ÷àñòíûå èí